Substitució de la gespa del Camp de la Santa Creu

Renovació de la gespa artificial i del sistema de reg del Camp de Futbol de la Santa Creu


DADES DEL PROJECTE:
Lloc: Jesús- Tortosa
Any: 2020
Superfície: 5.225 m2
Programa: Camp de futbol, vestidors, magatzem, bar i zona de graderies
Estat: OBRA ACABADA

L’actuació que es realitza al Camp de Futbol de la Santa Creu, situat a Jesús, consisteix en la millora d’alguns dels seus elements principals del terreny de joc del camp de futbol, i més concretament, la substitució de la gespa artificial i del sistema de reg.

Pel que fa a la gespa, primerament es retiren els elements existents fixes que puguin destorbar. A continuació la gespa es talla en franges i es retira la gespa artificial actual: aquesta es plega formant rotlles i el seu farcit s’emmagatzema per a un reaprofitament parcial. Si és possible, la làmina impermeable de sota la gespa es manté i es repara en els trams que faci falta. Posteriorment cal comprovar la planimetria del camp per mantenir la correcta evacuació, per això cal realitzar una prova de drenatge i esmenar els possibles errors planimètrics que es trobin. Per acabar, i un cop la base estigui apunt, s’instal·la una gespa artificial nova, amb marcatge per a un camp principal de futbol 11 i dos camps transversals de futbol 7.

Pel que fa al sistema de reg, primerament es retiren els canons laterals i s’inutilitzen els punts de reg del centre del camp. La instal·lació, per obsoleta, queda totalment inutilitzada i se’n realitza una de nova. S’instal·la un nou grup de bombeig proveït amb programador de reg. Des del pou de bombeig es realitza una anella perimetral amb tub de polietilè i s’instal·len sis columnes terminals de reg noves, situades en alçada en el recorregut de l’anella perimetral que respon als límits del camp.

A més, es preveuen una sèrie de tasques complementàries com ara canviar les reixes del sistema de recollida d’aigua i netejar les arquetes de la instal·lació, així com repassar el sistema de protecció perimetral i el resguard dels elements sortints.