Rehabilitació integral de masia de principis del segle XX

Conservar l’essència de la construcció sense renunciar a les noves prestacions de l’edifici, concebut amb un nou llenguatge que vol combinar la innovació i la tradició


DADES DEL PROJECTE:

Lloc: Santa Bàrbara
Any: 2017
Superfície: 210 m2
Programa: Cuina, menjador, sala d’estar, dos banys, dos dormitoris i una suite.
Estat: OBRA ACABADA

El procés de rehabilitació del Mas Arinyo a Santa Bàrbara es divideix en una primera fase de diagnosi dels elements existents i una segona fase de proposta de solució dels problemes i mancances observades.

En primer lloc es van fer cates per determinar la profunditat dels murs existents i es va constatar que aquests només s’endinsaven al terreny pocs centímetres. Es podia afirmar que l’edificació no tenia fonamentació i es van plantejar sabates als extrems de l’edifici i una biga de lligat perimetral.

En segon lloc es va plantejar la possibilitat de mantenir el forjat intermedi, de bigues de fusta i revoltó en l’entrebigat. Tot i ser un element tradicional i la voluntat de conservar-lo, l’estat dels seus elements era molt degradat. Hi havia biguetes de fusta que tenien problemes d’humitats, altres tenien esgallaments i en alguns punts es va constatar la presència d’insectes. A més, moltes biguetes no cobrien la totalitat de la llum de la masia i, per cobrir tota la distància, hi havia un sistema d’encavalcament entre biguetes de fusta que era dubtós. Es va considerar, per tant, un forjat totalment nou.

En tercer lloc la coberta. Era de bigues de fusta, amb un enllatat també de fusta i enrajolat, sobre el qual hi havia les teules. Pel pas dels anys hi havia forces humitats i esquerdes en l’enrajolat. Es va considerar el desmuntatge de tots els elements, la seva neteja i reparació i posterior recol·locació. S’aprofitaria aquestes feines per posar una capa d’aïllament tèrmic a la coberta. Finalment, i donat l’elevat cost de la rehabilitació de tots aquests elements (raspallat i tractament de bigues de fusta i llates, retirada i neteja de l’enrajolat, sanejament de les teules) es va optar per una coberta totalment nova, però mantenint el mateix sistema existent.

En quart lloc i per acabar, les façanes i obertures. Construïdes de murs de pedra seca de gruix 60cm, es van reparar totes les seves esquerdes i humitats. Posteriorment es van redreçar amb morter de ciment- es van deixar preparades per acabar amb morter a la calç- i es van ajustar les mides de les obertures a les noves necessitats de l’edifici.