Camp de bitlles de Jesús

La nova pista de bitlles i la urbanització dels seus entorns és l’última fase de la reordenació de la zona esportiva de Jesús


DADES DEL PROJECTE:
Lloc: Jesús- Tortosa
Any: 2021
Superfície: 1.600 m2
Programa: Pista de bitlles de divuit carrils, zona d’estar i zona verda.
Estat: OBRA ACABADA

La nova pista de bitlles de Jesús i l’arranjament dels seus entorns és la part final d’una idea més extensa que formen el nou pavelló poliesportiu, la urbanització de la plaça i accessos a la zona esportiva i la mateixa pista de bitlles.

L’objectiu principal és crear una pista de bitlles amb divuit carrils de joc, segons la normativa aplicable del “Reglament de Joc de Bitlles Catalanes”, de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. El projecte i l’execució del mateix es considera amb dues parts: la pista pròpiament dita i l’arranjament dels voltants.

D’una banda, la pista de joc de bitlles, formada per divuit carrils de 1,75m d’amplada i 11,5m de llarg, amb una zona posterior reservada per al tir i descans dels jugadors, i una zona perimetral de seguretat. Constructivament, aquesta part és molt senzilla, donat que es realitza amb vorada de formigó per a la formació dels carrils i tot-u per a la pista. El tot-u de la zona de tir no es compacta, mentre que sí que es compacta a la resta de la pista. Per a la zona perimetral de la pista s’utilitza el formigó, que forma la solera.

De l’altra, la urbanització de l’entorn, és a dir, les zones adjacents a la pista de joc. Es tracta d’un paviment perimetral per consolidar la zona de joc format per una solera de formigó, diversos bancs fixos construïts amb elements d’obra i altre mobiliari prefabricat. Es disposa d’una zona enjardinada que recupera la forma de les grades adjacents i protegeixen del desnivell amb la via pública. Es complementen els espais per estar amb vegetació.