TGSS. Millora de l’accessibilitat i accessos

Millora de l’accessibilitat, reforma i adaptació dels accessos de les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social


DADES DEL PROJECTE:
Lloc: Tortosa
Any: 2018
Superfície: 35 m2
Programa: Vestíbul i rampes d’accés.
Estat: OBRA ACABADA

El projecte planteja dos propòsits. El primer es dur a terme les actuacions necessàries per a l’adaptació dels accessos de les oficines de la Tresoreria General de la Seguretat Social per a les persones amb discapacitat física. El segon propòsit es la modernització del vestíbul.

Amb la reforma es pretén modificar l’accés per tenir un itinerari adaptat entre els espais exterior i interior, complint amb la normativa actual del Codi d’Accessibilitat, a més de complir amb les condicions de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat del Codi Tècnic de l’Edificació, aconseguint un itinerari accessible. Això ho aconseguim modificant les pendents del tram de vorera per a salvar els 15cm de desnivell existent, aconseguint un recorregut continu.

Per últim, es contempla la substitució de les portes d’accés i del vestíbul d’entrada talla-vents, a més de la configuració del hall per tal de donar-li més operativitat i modernitat al conjunt. Es substitueixen els acabats interiors i s’incorpora una nova il·luminació interior integrada al fals sostre.